Son dakika haberi… Seçim ittifakı düzenlemesi Anayasa Komisyonu’ndan geçti

08 Mart 2018 Perşembe, 23:13

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti ve MHP’nin hazırladığı ‘seçim ittifakı düzenlemesi’ Anayasa Komisyonu’ndan geçti.

Son dakika haberi! AK Parti ve MHP’nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren 26 maddelik ortak yasa teklifi, Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasa ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifine göre, aynı binada oturan seçmenler, ev bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecek.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu’nun “Yüksek Seçim Kurulunun vazife ve yetkileri” başlıklı maddesine, üç fıkra daha ekleniyor. Buna göre, YSK’nin vazife ve yetkileri arasına şunlar ek ediliyor:

SEÇİM TÜRÜNE GÖRE SANDIK BÖLGESİ SEÇMEN SAYISINI BELİRLEMEK

– Seçim güvenliği açısından lüzumlu görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay evvel talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri dış olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine ve bu hususların ilanına karar vermek

– Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.”
SANDIK KURULU BAŞKANININ BELİRLENMESİ
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu’nun “Sandık kurulu başkanının seçimi” başlıklı maddesinin başlığı, “Sandık kurulu başkanının belirlenmesi” olarak değiştiriliyor.
Bu maddede yapılan değişikliğe göre, ilçede vazife yapan bütün halk görevlilerinin listesi, mülki amir tarafından yerleşim yeri adresleri temel alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. İlçe seçim kurulu başkanı, bu halk görevlileri arasından gereksinim duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki misli halk görevlisini ad çekmeyle tespit edecek ve bu kişiler arasından engel hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirleyecek.
Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, halk görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı aza kurula başkanlık edecek.
İlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için önce, sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, gereksinim duyulan sandık kurulu aza sayısının iki misli halk görevlisini ad çekmeyle tespit edecek. Bu kişilerden engel hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirleyecek.
ZARF VE SANDIK AĞZI EBATLARINI YSK BELİRLEYECEK
Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve mebus seçimlerinde, oy pusulaları aynı zarfa konulacak.

Seçimlerde kullanılacak kabinler, oy vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde yaptırılacak. Kabinlerin ölçü ve standartları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenecek.

Mahalli yönetim organları seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulması ve beraber yapılan Cumhurbaşkanı ve mebus seçimlerinde de oy pusulalarının aynı zarfa konulması öngörüldüğünden, oy sandıklarının kapağının üzerinde zarfların atılması için bulunan açıklığa ilişkin “Boyu 25, eni 1 santimetre ebatlarında” ibaresi, kanundan çıkarılıyor. Bu açıklık, YSK tarafından belirlenecek.

Zarfların ebatlarının da kanunda belirlenmesinden vazgeçiliyor, bu konuda da yetki YSK’de olacak.

Oy zarfları, ön yüzünün sol üst köşesinde “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” amblemi yer alacak şekilde Yüksek Seçim Kurulunca filigranlı kağıttan hazırlatılacak.

SANDIK ÇEVRESİ

Teklifle, sandık alanı ve sandık çevresinin çok aka bir alanı kapsamasının, uygulamada sandık kurullarıyla kolluk güçleri arasında ihtilafa ve yetki karmaşasına sebep olması nedeniyle, sandık alanı uygulamasından vazgeçiliyor ve sandık çevresi yeniden tanımlanıyor.

“Sandık çevresi”; “Oy sandığının konulduğu ve sandık kurulunun vazife yaptığı oda, bölüm veya bu amaçla oluşturulan yer” olarak tanımlanıyor. 

KOLLUK GÜÇLERİNİ ÇAĞIRMA

Mevcut düzenlemeye göre, kolluk güçleri, sandık çevresine sadece sandık kurulu başkanı veya üyelerden birinin çağrısı üzerine gelebiliyorken; teklif, seçmenlerin ihbarı üzerine de kolluk güçlerinin sandık çevresine gelebilmelerini öngörüyor.
Sandık çevresinde, cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar, sandık kurulu başkanı veya üyelerinden biri tarafından yapılan davet ya da seçmenlerin ihbarı üzerine gelen kolluk güçlerince hemen sandık çevresinden uzaklaştırılacak ve lüzumlu yasal işlem yapılacak. Seçmenlerce ihbar, o yer kolluk güçlerine şahsen yapılacak.
Sandık çevresine gelen kolluk güçleri, başkanın talebine veya kurulun kararına uymak zorunda olacak; davet veya ihbar sebebi ortadan kalkınca sandık çevresinden ayrılacak.
Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, hususi emniyet görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de iç olmak üzere resmi üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandığın konulduğu bina, bina ve bunların müştemilatına giremeyecek.
Sandığın konulduğu bina, bina ve bunların müştemilatında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamayacak; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamayacak. Bunlara uymayan kişiler kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılacak.
İlçe seçim kurulu başkanı, sandık çevresinde, sandık başı iş ve işlemlerinin tertip içinde yürütülmesini ve sandığın konulduğu bina, bina ve bunların müştemilatında güvenliği ve kanunda öngörülen yasaklara uyulmasını sağlayacak tedbirleri alacak; seçmenin ve bu yerlerde bulunma hakkına sahip öbür kişilerin buralara serbestçe girmesini engelleyen veya güçleştiren her türlü hareketi önleyecek. Bu kapsamda, ilçe seçim kurulu başkanınca verilen talimatlara sandık kurulları, mülki ve idari makamlar uymak zorunda olacak.

OY PUSULALARININ SAYIM VE DÖKÜMÜ

Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına karşın Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde iz veya çizik bulunsa dahi bunun hususi işaret koymak amacıyla yapıldığı kati olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.

Sayım döküm cetvelinde siyasi parti ve müstakil adaylara ayrılan sütunlardan sonra ittifakın ortak oyları için sütun ayrılacak.

Aynı zarf içinde ani çok oy kullanılan seçimlerde, zarfın içinden çıkan oy pusulaları okunmadan önce, seçim türüne göre aksi çevrilerek tasnif edilip masanın üzerine konulacak.

Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve mebus seçimlerinde, evvel Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Mahalli yönetim organları seçimlerinde: Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; öbür illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il umumi meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

OYLARIN GEÇERLİLİĞİ

İttifak alanı içerisinde, “Evet” mührünün; bir siyasi partiye ayrılan alana; hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne; ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek.

Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine “Evet” mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar ani başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle, ayrı ayrı işaretlenecek.

Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen, filigranı bulunan ve sandık kurullarının ihmali sonucu arkası mühürlenmeyen oy pusulaları da geçerli sayılacak.

Sandık netice tutanağında, ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ayrı ayrı gösterilecek.

İlçe birleştirme tutanağında, ittifakların her birinin ortak oylarının sayısı, ittifak içerisindeki her bir siyasi partinin tek başına aldığı oy sayısı ile ittifakın ortak oylarından gelen payın ek edilmesiyle elde edilen oy sayısı gösterilecek.

Teklifle, siyasi partilerin seçimlerde öbür bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılıyor.

Buna göre, Siyasi Partiler Kanununun, “Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamayacakları gibi seçimlerde öbür bir partiyi destekleme kararı da alamazlar” hükmünü içeren 90. maddesinin 2. fıkrası, “Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar” şeklinde değiştiriliyor.

İTTİFAKLA SEÇİME KATILMA

Teklifle, siyasi partilerin ittifak yaparak mebus seçimine katılmalarına olanak tanınıyor.

Buna göre, seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilecek. İttifak yapan partiler kendi namzet listelerini verecek. İttifak yaparak seçime katılma kararı saha siyasi partiler, seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, umumi başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edecek.

Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün öncesine kadar, aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapılabilecek. İttifak protokolünde; siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak unvanı ve kanunlara aykırı olmayan öbür hususlar yer alacak. Siyasi partiler, namzet listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten üç gün öncesine kadar, YSK’ye bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek.

Bu durum, YSK tarafından aynı ittifak içerisindeki öbür siyasi partilere hemen bildirilecek. Vazgeçme halinde, ittifak öbür partiler arasında devam edecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00’ye kadar, ittifak içerisindeki öbür siyasi partiler ittifak protokolünü değiştirebilecek veya ittifaktan vazgeçebilecek.

USUL VE ESASLARI YSK BELİRLEYECEK

Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile seçim ittifakına ilişkin öbür hususlar, YSK tarafından belirlenecek.

Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, öbür bir siyasi parti tarafından namzet gösterilebilecek.

İttifak yapan siyasi partiler, kuraya ittifak olarak iç edilecek ve oy pusulasında yan yana yer alacak.

Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenecek. Bu durumda ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının üzerinde; kısa kenarı iki santimetre, uzun kenarı bu partilerin sütunlarının genişliği ile sütunlarının aralığı toplamı kadar olan, dikdörtgen şeklinde ittifak unvanının yer alacağı ortak bir bölüm bulunacak.

İttifakın unvanı yoksa, ittifak unvanı bölümüne yalnız “İTTİFAK” ibaresi yazılacak. Unvanı olmayan ittifakın ani çok olması halinde, bunlar müracaat sırasına göre numaralandırılacak. İttifak unvanı bölümü ile aralarındaki boşluk dahil, ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamı ittifak alanı olacak.

Teklifle, Mebus Seçimi Kanunu’nun, “Bir seçim çevresinde seçime katılan siyasi partinin almış olduğu geçerli oyların toplamı, siyasi partinin o seçim çevresinde almış olduğu geçerli oyu gösterir.” hükmünü içeren maddesine ek yapılıyor. 

Buna göre, aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu; ittifakı oluşturan siyasi partilerin o seçim çevresinde tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ek edilmesiyle elde edilecek. İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay; ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin yekün oyuna bölünmesiyle elde edilen katsayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde edilecek.

İTTİFAK YAPAN PARTİLER İÇİN BARAJ HESAPLAMASI YAPILMAYACAK

Teklifle, öngörülen ittifak müessesesine ahenk amacıyla, Mebus Seçimi Kanununda düzenleme yapılıyor.

İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10’u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak.

Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde 10’luk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı temel alınacak, bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmayacak.

Teklifle, iç olduğu ittifak yüzde 10 barajını aşan siyasi partilerin çıkaracağı milletvekillerinin tahsis usulü düzenleniyor.

İttifakın elde edeceği mebus sayısının hesaplanmasında, ittifak yapan siyasi partilerin yekün oyu temel alınacak. İttifakın elde ettiği yekün mebus sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her birinin aldığı geçerli oy sayısı temel alınarak bu düzenlemedeki usule göre paylaştırılacak.

OY PUSULALARI AYNI ZARFA KONULACAK

Teklifle, belediye, il umumi meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulalarının farklı zarflara konulmasının, seçmenlerce öbür seçim türüne ait oy pusulalarının sehven farklı zarflara konulması veya zarfın atılacağı sandıkların karıştırılmasına ve bunun da oyların geçersiz sayılmasına sebebiyet vermesi nedeniyle düzenleme yapılıyor.

Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il umumi meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulacak. Ancak seçim bölgelerinin birleştirilmesine karar verilmesi halinde, muhtarlık seçiminde oy pusulası ayrı zarfa konulacak ve bu zarf ayrı sandığa atılacak.

Seçmen kütükleri, “yerleşim yeri adresi” bilgileri temel alınarak düzenlenecek. Böylece, seçmen kütüğünün oluşturulmasında sadece yerleşim yeri temel alınacak; askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği imkanı var uygulamada olduğu gibi sürdürülecek.

Teklifle, ilgili kanunda yapılan değişiklik sebebiyle, vatan dışı seçmen kütüğü ve seçmen listelerinin oluşturulmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek maksadıyla, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’da değişiklik yapılıyor.

Buna göre, vatan dışı seçmen kütüğü ve seçmen listeleri “yerleşim yeri adresi” bilgileri temel alınarak düzenlenecek. Böylece vatan dışı seçmen kütüğünün oluşturulmasında sadece yerleşim yeri temel alınacak; askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği imkanı var uygulamada olduğu gibi devam ettirilecek.

Teklifle, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da yapılması öngörülen değişiklikle “sandık alanı” uygulamasından vazgeçilmesine bağlı olarak, bazı maddelerde değişiklik yapılıyor. Kanunda yer saha “sandık alanı” ibareleri “sandık çevresi” olarak değiştiriliyor.

Milletvekili seçilebilmek için aranan “askerlik hizmetini yapmış olma” şartı, “askerlikle ilişiği olmama” şeklinde değiştiriliyor.

MAHALLİ SEÇİMLERDE DE SEÇİLME YAŞI 18 OLACAK

Teklifle, yerel yönetim organları için seçilme yaşının 18’e indirilmesi sebebiyle ilgili kanunda değişiklik yapılıyor. Böylece; askerlik çağına gelmemiş olanlar ile askerlik hizmeti ertelenmiş olanlar da milletvekili, belediye başkanı, il umumi meclisi üyesi, muhtar ve yaşlı meclisi veya heyeti üyesi seçilebilecek.

Anayasa değişikliğiyle mebus seçilme yaşının 18 olarak düzenlenmesi nazara alınarak, yerel yönetim organları seçimlerinde de 25 olan seçilme yaşı 18 olarak belirleniyor.

You must be logged in to post a comment Login

fenomenbet fenomenbet fenomenbet giriş deneme bonusu instagram takipçi satın al
sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort kayseri escort seks hikayeleri erotik film izle
izmir escort buca escort porno film izle seks hikayeleri porno izle eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort bayan alanya escort bayan
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz