Motorlu taşıtlarda ÖTV tasarısı TBMM’de kabul edildi

16 Kasım 2016 Çarşamba, 19:17

Genel Kurul’da, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

-MOTORLU TAŞITLARDAN ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİK-

Araç vergilendirilmesinde sistem değişiyor. Yasa, Özel Tüketim Vergisi Kanununda da değişiklik öngörüyor. Özel Tüketim Vergisi Kanununda, (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor.

-ÖDENEK AKTARMALARI KANUNLA YAPILACAK-

Yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle:

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılacak.

-BESLENME YARDIMI YAPMAK-

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmak olacak.

-BESLENME VE BARINMA YARDIMI-

Kurum yurtlarında barınan öğrenciler ile birlikte Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde beslenme ve barınma yardımı yapılabilecek.

-DOKUZ AYI GEÇEMEYECEK-

Beslenme ve barınma yardımı, Kurum yurtlarında kalan öğrencinin Devlete bir aylık maliyetini geçmemek ve yükseköğretim kurumlarının öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla bir öğretim yılında dokuz ayı geçemeyecek.

Yurt hizmetini sunan veya bu hizmetten yararlananların, yersiz beslenme ve barınma yardımı ödenmesine sebebiyet vermeleri halinde bu tutarları, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde Kuruma ödemesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenecek. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilerek Kuruma ödenecek.

Yasa ile Emlak Vergisi Kanununun “Geçici muaflıklar” maddesinde değişiklik öngörülüyor.

-SERBEST BÖLGELERDE EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ-

Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazi (Kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar) geçici olarak Arazi Vergisinden muaf olacak.

-YATIRIM PROJELERİ-

Yatırım projelerinin birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ilk yıl için öngörülen ödeneğin proje maliyetinin yüzde 10’undan az olamayacağına ilişkin Kamu İhale Kanununda yer alan düzenlemeden merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırım ve projeler istisna tutulacak.

Yasa, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda da değişiklik öngörüyor.

Buna göre, bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katı olacak. Yapılan değişiklikle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırının günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmesi amaçlanıyor. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

-BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI-

Yasaya eklenen maddeyle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda değişiklik yapıldı.

Buna göre, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden gün ile 31 Ekim 2016 tarihi (bu tarih dahil) arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için süresinde başvuruda bulunamayan mükellefler, anılan fıkralardan yararlanmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği ayın sonuna kadar başvuruda bulunabilecek ve bu başvurular üzerine yapılandırılan alacakların ilk taksiti aynı sürede ödenecek.

Maddenin gerekçesinde de Kanun kapsamında başvuru yapabilecek mükelleflerce 30 günlük başvuru süresi gözden kaçırılarak 31 Ekim 2016 tarihinin başvuru süresinin son günü olarak algılanması nedeniyle süresinde başvuruların yapılamadığı ve bu nedenle Kanundan yararlanılamadığı anlaşıldığından gerek süresinde başvuruda bulunamayan gerekse başvuruyu süresinde yapmasına rağmen ödeme sürelerini karıştıran mükelleflere yeni bir hak verilmesinin uygun olacağı ifade edildi.

You must be logged in to post a comment Login


Pendik Escort alanya escort beylikdüzü escort porno izle porno izle
https://www.donaldsonville.org eryaman escort konya escort konya escort antalya escort bodrum escort
antalya escort istanbul escort Pendik escort şirinevler escort beylikdüzü escort bayan porno izle
istanbul escorts
istanbul escort
istanbul escorts
istanbul escort
istanbul escort
halkalı escort şirinevler escort çapa escort
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz